Volvo Financial Services (VFS, „noi” sau „noastră”) ia foarte în serios protecția și securitatea datelor. Ca parte componentă a AB Volvo Group, politica noastră constă în a respecta jurisdicția aplicabilă în fiecare țară în care desfășurăm activități, iar aici intră și legile privind confidențialitatea datelor.

Această declarație recunoaște angajamentul nostru față de următoarele principii fundamentale de protecție a datelor.
   
Vom depune toate eforturile necesare pentru a ne asigura că datele personale procesate de VFS vor fi:

 

  • Procesate în mod legal, corect și într-o manieră transparentă față de dumneavoastră, persoana vizată.  Acesta este principiul legalității, corectitudinii și transparenței.

  • Colectate în scopuri specifice, explicite și legitime și fără a fi prelucrate ulterior într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri.  Acesta este principiul limitării scopului.

  • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt procesate.  Acesta este principiul minimizării datelor.

  • Adecvate și, dacă este necesar, actualizate, iar noi vom depune toate eforturile necesare pentru a ne asigura că toate datele cu caracter personal pe care le considerăm inexacte, ținând seama de scopurile pentru care sunt prelucrate, vor fi șterse sau rectificate fără întârziere după ce am fost informați sau am luat altfel la cunoștință de acest aspect.  Acesta este principiul acurateții.

  • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanei vizate nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele, cu excepția cazului în care acest lucru este permis sau prevăzut de lege în mod diferit.  Acesta este principiul limitării stocării datelor.

  • Procesate într-un mod care să asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva procesării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, utilizând măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.  Acesta este principiul integrității și confidențialității.

De asemenea, ne confirmăm angajamentul de a respecta legile aplicabile în ceea ce privește prelucrarea datelor personale sensibile (sau aparținându-le unor categorii speciale) și transferul datelor cu caracter personal într-o altă țară decât cea în care au fost colectate inițial.
  
Angajamentul nostru față de principiile fundamentale de mai sus este implementat printr-o varietate de procese și sisteme interne, inclusiv prin observarea generală a următoarelor aspecte:
    
Notificare și consimțământ
Veți fi informat cu privire la tipul de date care trebuie colectate și la scopurile pentru care aceste date sunt colectate și, în cazul în care consimțământul dumneavoastră este necesar pentru a procesa același tip de date, vă vom solicita acest lucru într-un limbaj neechivoc și lipsit de ambiguitate.  Odată ce v-ați exprimat consimțământul, aveți dreptul să vi-l retrageți în orice moment, iar acest lucru nu va afecta legalitatea procesării datelor bazate pe consimțământul exprimat anterior retragerii sale.
     
Acces
Ca urmare a unei solicitări scrise, vi se va acorda accesul la datele dumneavoastră personale aflate în posesia noastră și veți avea posibilitatea de a solicita corectarea, modificarea sau ștergerea datelor personale dacă cele pe care le deținem sunt incorecte, inactuale sau irelevante ori inutile pentru scopurile de activitate inițiale sau consimțite.  Este posibil să percepem o taxă pentru acces, modificare etc., dar aceasta nu va fi excesivă.  În general, vom răspunde solicitărilor de acces exprimate în scris în termen de 30 de zile, dar putem restricționa accesul în situații excepționale, în care drepturile legitime ale unor persoane, altele decât dumneavoastră, ar putea fi încălcate sau în care taxele sau cheltuielile de furnizare a accesului ar fi disproporționate față de riscurile la adresa dreptului dumneavoastră la confidențialitate.

Recurs și remediere  
Dacă aveți o plângere privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către VFS, trebuie să trimiteți reclamația exprimată în scris către responsabilul cu protecția datelor (DPO), după cum se arată mai jos.  Vom lua în serios reclamația dumneavoastră și vom depune toate eforturile necesare pentru a vă răspunde la timp și pentru a vă clarifica nelămuririle pe care le aveți.  Aveți, de asemenea, dreptul să adresați o plângere independentă organului competent pentru soluționarea litigiilor externe, dacă acest lucru este prevăzut în legislația națională.  Vom depune toate eforturile necesare pentru a colabora cu respectivul organ competent în soluționarea litigiilor cu scopul de a clarifica în timp util nelămuririle pe care le aveți.
  
Informații de contact

VFS l-a desemnat pe Adrian Samareanu, Vicepreședinte și Directorul departamentului de informații, drept responsabil cu protecția datelor („DPO”), acestuia revenindu-i răspunderea pentru respectarea și punerea în practică a prezentei declarații și a legilor în vigoare privind protecția datelor.
Îl puteți contacta prin corespondență sau prin e-mail la adresa:
  
Adrian Samareanu
Volvo Financial Services
Hunderenveldlaan 10
B - 1082 Bruxelles
Belgia
E-mail: adrian.samareanu@vfsco.com
   
Vă rugăm să menționați numele, adresa, numărul de telefon și/sau e-mailul în toate comunicările pe care le transmiteți și să precizați în mod clar natura solicitării dumneavoastră.

  
Data intrării în vigoare și modificările aduse prezentei declarații
  
Angajamentele și practicile descrise în prezenta declarație sunt în vigoare de la data de 30 iunie 2016. Ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica sau retrage această declarație în orice moment, în conformitate cu cerințele principiilor fundamentale și ale legislației aplicabile.
  
Limitarea aplicării principiilor fundamentale
Respectarea de către VFS a principiilor fundamentale poate fi limitată (a) în măsura în care este necesar pentru a ne conforma unei obligații juridice sau etice și (b) în măsura permisă de legislația în vigoare.
     
După cum se aplică încă în conformitate cu legislația Statelor Unite, VFS aderă la principiile Safe Harbor, așa cum sunt acestea gestionate de către Departamentul de Comerț din S.U.A., și rămâne un participant înregistrat în acest program (pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați http://www.export.gov/safeharbor). În plus, ne reafirmăm angajamentul față de principiile fundamentale descrise mai sus și am demarat deja procesele necesare în acest sens, inclusiv utilizarea acordurilor de transfer de date bazate pe clauzele contractuale standard, aprobate la nivel internațional (sau „Clauzele folosite ca model”, așa cum sunt uneori menționate), în ceea ce privește transferul legal de date cu caracter personal dintr-o țară în alta, după cum o poate impune uneori atingerea obiectivelor specifice activităților noastre.